Montessori

Varför Montessoripedagogik i skolan?

Barn har en inre drivkraft att utvecklas och lära sig nya saker. Vi tar vara på barnets nyfikenhet och vilja att lära.

Barn har "sensitiva" (känsliga) perioder under sin uppväxt, då de lättare än annars kan utveckla vissa förmågor, såsom språk, rörelse mm. De sensitiva perioderna ger barnet en unik chans att utveckla en speciell färdighet eller ett speciellt sinne, vilket Montessoripedagogiken tillvaratar.

Genom att läraren och all personal ser på varje barn som en unik varelse, och bemöter det med respekt och förståelse, lär sig barnen göra detsamma.

Montessoripedagogiken uppmuntrar till självständigt tänkande, till att ta egna initiativ och att tro på sin förmåga. Den förberedda och anpassade miljön stärker barnets självförtroende, då det kan själv och känner att det lyckas.

Lärarrollen är handledande och barnen uppmuntras att ta eget ansvar för sin inlärning, vilket även innebär att söka kunskap utanför skolans väggar.

De åldersblandade grupperna inbjuder till samarbete och ger barnen en social träning då de lär sig att ta hänsyn till och ha omsorg om varandra.

Barnen får arbeta under frihet i sin egen takt och efter sin förmåga. Detta gör att risken för konkurrens och tävlingsmentalitet minskar.

Med hjälp av det genomtänkta materielet får barnet möjlighet att arbeta konkret och förstå med hjälp av sina händer.

Barnens alla sinnen stimuleras genom Montessorimiljön.

Undervisningen genomsyras av ett mångsidigt engagemang för fred på jorden, vördnad för allt liv och omsorg och omtanke om vår miljö.

Maria Montessori

Maria Montessori gjorde ofta paralleller mellan barnet och naturen. När vi planterar en blomma väljer vi en god växtplats, passande jordmån, sörjer för ljus, näring och vatten. Sen vakar vi över den, vattnar, luckrar och väntar i tålamod.

Naturen har lärt oss att vänta. Det faller oss inte in att dra i stjälken för att få vår planta att växa fortare eller försöka ändra blommans färg när den slår ut. Om något från grodd till blomma ter sig fel, observerar vi, ändrar vattentillförsel och stöttar plantan med öm omvårdnad.

Vi behöver handskas med barnets utveckling lika naturligt och med samma respekt för dess egen inneboende växtkraft. Ni föräldrar har säkert från era egna barns födelse strävat efter att ge dem de bästa förutsättningar att växa och utvecklas.

Maria Montessoris pedagogik är framtagen i kärlek och respekt för barnens behov. Varje barn ska få utvecklas i sin egen takt, efter eget intresse och efter sina egna förutsättningar.

Förskola - förskoleklass

På Montessoriförskolan börjar man vid 1 års ålder. För barnet är det en stor fördel om det gått i Montessoriförskolan innan det börjar Montessoriskolan. Barnet är då välbekant med stämningen, friheten och ansvaret i de många valmöjligheterna, lärarrollen, reglerna för det sociala umgänget och materialet. Barnet har också tillbringat lång tid med praktiska och sinnestränande övningar, vilket hjälper till att träna koncentrationsförmågan. Samarbetet mellan förskola och skola ses som mycket viktigt i montessoriundervisningen.